สสอค. เปิดรับสมัครสมาชิก2557รณรงค์เงินฝากสินมั่นคงประจำ24เดือนรางวัลสหกรณ์ดีเด่น57และBestPracticeCQA56ดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือนมั่งคั่ง (สมาชิกสมทบ)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ ชื่อ โครงการออมทรัพย์สะสมรายเดือนมั่งคั่ง โดยมีเงื่อนไขการฝากและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ โดยใช้ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั

Pages

Subscribe to สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด RSS