สสอค. เปิดรับสมัครสมาชิก2557รณรงค์เงินฝากสินมั่นคงประจำ24เดือนรางวัลสหกรณ์ดีเด่น57และBestPracticeCQA56ดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และที่จอดรถยนต์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และที่จอดรถยนต์กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้ง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครประธานและกรรมการเข้ารับการสรรหา

เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 54 ประจำปี 2557 จะครบวาระการปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน แล

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2558

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จะดำเนินการสรรหาบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ใน

Pages

Subscribe to สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด RSS