สสอค. เปิดรับสมัครสมาชิก2557รณรงค์เงินฝากสินมั่นคงประจำ24เดือนรางวัลสหกรณ์ดีเด่น57และBestPracticeCQA56ดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ โดยใช้ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั

ประกาศ เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ปี 57 ในวันอาทิตย์ ที่ 11 มกราคม 58 และกำหนดการนำเงินปันผล-เฉ

ประกาศ เรื่อง การงดบริการรับ-จ่ายเงิน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ย.57 มีมติให้งดบริการรับ-จ่ายเงิน ดังนี้

Pages

Subscribe to สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด RSS