ประกาศ การใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ เป็นบัญชีหลัก

เรื่อง การใช้บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ ประเภทออมทรัพย์เป็นบัญชีหลักในการโอนเงินสวัสดิการเงินปัน

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2558

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษา   ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก   เพื่อเป็นก

ประกาศทุนการศึกษาสมาชิก ปี 2558

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาสมาชิกตามระเบียบ

Pages

Subscribe to สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด RSS