ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สินเชื

ประกาศแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคั

แจ้งหยุดทำการชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ2559

แจ้งสมาชิก เรื่อง สหกรณ์ฯ หยุดทำการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เนื่องในวันชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2559

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษา   ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก             

Pages

Subscribe to สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด RSS