ขอเชิญสมาชิกเกษียณ2557ประชุมสส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิก2557สสอค. เปิดรับสมัครสมาชิก2557รณรงค์เงินฝากสินมั่นคงประจำ24เดือนรางวัลสหกรณ์ดีเด่น57และBestPracticeCQA56ดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝาก

เรื่อง ขอเชิญสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการปี 2557 ประชุม

ตามที่สมาชิกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2557 นั้น ทางสหกรณ์ฯ ขอเรียนเชิญสาชิกเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจง ในวันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.

การคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2557

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำกัด  กำหนดจัดให้มีการคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  ประจำปี  2557  โดยกรอกข้อมูลส่งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  ภายในวันที่  25  สิงหาคม  2557

Pages

Subscribe to สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด RSS