บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ประชาสัมพันธ์

ชสอ.ขอเชิญส่งประกวดเรียงความและคำขวัญ ชิงรางวัลกว่า 10,000 บาท

ด่วน!!!!ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป ส่งประกวดเรีย

ประกาศ การใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ เป็นบัญชีหลัก

เรื่อง การใช้บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ ประเภทออมทรัพย์เป็นบัญชีหลักในการโอนเงินสวัสดิการเงินปัน

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2558

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษา   ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก   เพื่อเป็นก

ประกาศทุนการศึกษาสมาชิก ปี 2558

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาสมาชิกตามระเบียบ

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ว

Pages

Subscribe to RSS - ประชาสัมพันธ์