บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ปี 57 ในวันอาทิตย์ ที่ 11 มกราคม 58 และกำหนดการนำเงินปันผล-เฉ

ประกาศ เรื่อง การงดบริการรับ-จ่ายเงิน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ย.57 มีมติให้งดบริการรับ-จ่ายเงิน ดังนี้

เรื่อง ขอเชิญสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการปี 2557 ประชุม

ตามที่สมาชิกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2557 นั้น ทางสหกรณ์ฯ ขอเรียนเชิญสาชิกเข้าร่วมป

การคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2557

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำกัด  กำหนดจัดให้มีการคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  ประจำปี  2557  โดยกรอกข้

Pages

Subscribe to RSS - ประชาสัมพันธ์