ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี 2560

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยทุนสะสมเพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาสมาชิก พ.ศ. 2556  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  จึงได้กำหนดให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี  พ.ศ. 2560  ดังนี้