ประกาศการซื้อหุ้นเพิ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการซื้อหุ้นเพิ่ม

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 29  มกราคม  2560  ได้มีมติ ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นและฝากเงินของสมาชิก ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มไว้   เพื่อถือปฏิบัติโดยสมาชิกที่ประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่ม สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ไม่เกินคนละ 500,000 บาท จนกว่า  จะครบตามเป้าหมายของโครงการจัดหาเงินทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 120 ล้านบาท  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30  เมษายน พ.ศ. 2560 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 29  มกราคม  2560  ได้มีมติ ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การ      รับสมัคร การซื้อหุ้นและเงินฝากของสมาชิกสมทบ ฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 และยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด เรื่องเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    สินสมทบ ฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559  และได้กำหนดหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มไว้ เพื่อถือปฏิบัติโดยสมาชิกสมทบที่ประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่ม สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ ไม่เกิน คนละ 500,000 บาท จนกว่าจะครบ   ตามเป้าหมายของโครงการจัดหาเงินทุนเพื่อสร้างความเข็มแข็งทางการเงินสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 30 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2560 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง