ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2560

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษา   ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก  เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  ตามระเบียบว่าด้วยทุนสะสมเพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  พ.ศ. 2556 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จึงได้กำหนดให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้.-