ประกาศ การซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสมทบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสมทบ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสมทบ

สหกรณ์ฯ เปิดรับซื้อหุ้นจาก สมาชิกสมทบทั้งนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา แต่จำกัดจำนวนหุ้นที่ซื้อเข้ามาทั้งหมด 30 ล้าน บาท ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการจัดหาเงินทุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้

กำหนดให้ซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดประกาศ ตามเอกสารแนบประกอบบทความ