ประกาศ การซื้อหุ้นเพิ่ม(สมาชิกสามัญ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การซื้อหุ้นเพิ่ม(สมาชิกสามัญ)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่ม

สหกรณ์ฯ เปิดให้สมาชิกสามัญ ที่มีความประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่ม สามารถนำเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559
ซื้อหุ้นเพิ่มได้ทั้งจำนวน