ประกาศ การเปิดบริการเงินกู้สามัญรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การเปิดบริการเงินกู้สามัญรายวัน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง การเปิดบริการเงินกู้สามัญรายวัน

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญรายวัน โดย
- สมาชิกผู้กู้ต้องมีเอกสารหลักฐานการขอกู้ครบถ้วนสมบูรณ์
- วงเงินกู้, การชำระหนี้, การหักเงิน ณ ที่จ่าย, การทำสัญญา, การค้ำประกัน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2559
- การขอกู้เงินสามัญ รวมกับสัญญาอื่น ต้องมียอดชำระหนี้รายเดือน ไม่เกินร้อยละ 70
เพียงผ่านเกณฑ์ดังกล่าว สมาชิกจะสามารถรับเงินกู้ได้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ยื่นกู้

ทั้งหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป