ประกาศ การให้เงินกู้ฉุกเฉินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะด้านการเงิน(ฉป)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การให้เงินกู้ฉุกเฉินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะด้านการเงิน(ฉป)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง การให้เงินกู้ฉุกเฉินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะด้านการเงิน(ฉป.)

สหกรณ์ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ การให้บริการเงินกู้ ฉป. ประจำปี 2561
รายละเอียดตามเอกสารแนบบทความ