ประกาศ การให้เงินกู้เงินปันผล-เฉลี่ยคืน2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การให้เงินกู้เงินปันผล-เฉลี่ยคืน2560

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง การให้เงินกู้เงินปันผล-เฉลี่ยคืน

  1. วงเงินให้กู้ ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินปันผลในปี 2559 ทั้งนี้ต้องมียอดเงินคงเหลือไว้ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
  2. หลักประกัน ใช้ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ในปีต่อไปค้ำประกัน
  3. ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2560