ประกาศ ช่องทางในการแจ้งพฤติกรรมอันชวนสงสัยทางการเงินของสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ช่องทางในการแจ้งพฤติกรรมอันชวนสงสัยทางการเงินของสมาชิก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง ช่องทางในการแจ้งพฤติกรรมอันชวนสงสัยทางการเงินของสมาชิก

เพื่อจริยธรรมในการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ของสหกรณ์ฯ และความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการรายงานพฤติกรรมอันชวนสงสัยทางการเงินของสมาชิก ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยกำหนดให้สถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรม 3 ประเภท ได้แก่
1. ธุรกรรมเงินสด
2. ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ตามช่องทาง ดังนี้
1. กรมส่งเสริมสหรกณ์ โทร. 0-2281-3095, 0-2281-1900 อีเมล์ cms@cpd.go.th
2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทร. 0-2016-888 โทรสาร 0-2282-0889
3. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โทร. 0-2219-3600 อีเมล์ mail@amlo.go.th