ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินสหกรณ์อื่นและสมาคมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินสหกรณ์อื่นและสมาคมฯ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินสหกรณ์อื่นและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ด้วยปัจจุบัน สถาบันการเงินได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเงินประเทศ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงิน...