ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์

ตามที่คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   ได้กำหนดให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการประจำหน่วยสหกรณ์  โดยการลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2560  และลงคะแนนสรรหา ณ หน่วยสรรหาที่กำหนด เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2560 นั้น   คณะกรรมการกลางฯ  ได้รับรายงานผลการรวมคะแนนสรรหาทุกหน่วยสหกรณ์แล้ว   และได้พิจารณาในคราวประชุม  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2560   มีมติเป็นเอกฉันท์โดยวินิจฉัยว่า การสรรหาครั้งนี้ เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อาศัยอำนาจตามความในข้อ  66  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พ.ศ. 2550  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด  ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2555  จึงประกาศผลการสรรหา ดังนี้.-