ประกาศ รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็น กกส.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็น กกส.

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัดเรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด