ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูแพร่ จำกัด เป็นกรณีพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูแพร่ จำกัด เป็นกรณีพิเศษ

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัดเรื่อง รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด  เป็นกรณีพิเศษอาศัยอำนาจตามความในข้อ   8   ข้อ  9  ข้อ  10  ข้อ  11  ข้อ  50    แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่   จำกัด   พ.ศ.   2559  และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประชุมครั้งที่  3/2559  วันที่  22  ธันวาคม  2559  มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2560    โดยมีเงื่อนไขการรับสมัคร  ดังนี้1.  คุณสมบัติสมาชิก    1.1  เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่   จำกัด    บรรลุนิติภาวะและอายุ            ไม่เกิน  65 ปีบริบูรณ์    1.2  มีใบรับรองแพทย์ (ต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด)                   1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ                        1.4   มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ณ  วันสมัคร          2.  การสมัครสมาชิก    2.1  ขอรับใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด หรือดาวน์โหลดจาก www.ptscoop.com2.2  ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ  พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่สมาคมฌาปนกิจ         สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด    2.3  กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2560  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2560                          เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)    2.4  ชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท ค่าบำรุง 50 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300 บาท    2.5  กรณีผู้ที่อายุเกิน  35  ปี  ต้องมีเงินบริจาคเข้าสมาคมฯ โดยคิดตาม  อายุ X 30  บาท 3.  หลักฐานการสมัครสมาชิก    3.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ    3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน    3.3  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)    3.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ 3.5  สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์3.6  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน    4.1  รับสมัครสมาชิก รับเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า    4.2  ตรวจสอบหลักฐาน และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร    4.3  เจ้าหน้าที่สมาคมฯ นำเสนอรายชื่อผู้สมัครเข้าที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ                          พิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิก4.4  สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับสิทธิสมาชิกภาพสมบูรณ์  ในวันที่ 1 พฤษภาคม         25605.  ติดต่อสอบถาม     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000  โทรศัพท์  081-9987557 , 054-511777 ต่อ 102