ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

ด้วยสหกรณ์ฯ  จะดำเนินการสรรหา บุคคล หรือ นิติบุคคล เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
กรณี
- บุคคลธรรมดา เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกิน 5 คน
- นิติบุคคล ให้มีจำนวน 1 นิติบุคคล
เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด

สหกรณ์ฯ จะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2560 เวลา  8.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียด และใบสมัคร ตามเอกสารแนบ