ประกาศ วันหยุดทำการ ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ วันหยุดทำการ ประจำปี 2560

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง วันหยุดทำการ ประจำปี 2560

สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการกำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน