ประกาศ หยุดทำการ 1 วัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ หยุดทำการ 1 วัน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เรื่อง หยุดทำการ 1 วัน

ด้วยสหกรณ์ฯ จัดให้คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้แทนสมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
มีการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2560 
เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จึงขอหยุดทำการ 1 วัน คือ วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560