ประกาศ เรื่องการซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสามัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสามัญ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสามัญ
ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินสหกรณ์ฯ จึงเปิดรับซื้อหุ้นจาก สมาชิกสามัญ โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ไม่จำกัดจำนวนหุ้นจนกว่าจะครบ 120,000,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560