ประกาศ เรื่อง การปรับฐานจำนวนวันในการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การปรับฐานจำนวนวันในการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัดเรื่อง การปรับฐานจำนวนวันในการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ ได้กำหนดฐานจำนวนวันในการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท จากจำนวนวันในปีอธิกสุรทิน ที่มี จำนวน 366 วัน ปรับเป็น 365 วันในทุกปี โดยเริ่มใช้วิธีคำนวณนี้ตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง