ประกาศ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ เป็นกรณีพิเศษ

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศกำหนดวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้พนักงานสถานบันการเงิน ได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อันมีความสำคัญยิ่งสำหรับชาวไทยทุกภาพส่วน

จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน