ประกาศ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

เนื่องด้วย ชสอ. มีความประสงค์ช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ ให้มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (4.09/ปี คำนวณเป็นรายวัน แบบไม่มีเฉลี่ยคืน) เพื่อนำไปใช้ในการสร้างรายได้เพิ่มเติม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกำหนดการส่งชำระ ไม่เกิน 36 งวด มีหลักประกัน (ผู้ค้ำประกัน) 1 คน

ทางสหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อนี้ มาลงทะเบียน ที่สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 4-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อสหกรณ์ฯ จะนำรายชื่อสมาชิกไปประกอบคำขอกู้เงินกับทาง ชสอ. ต่อไป

จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน