ระเบียบสหกรณ์

  1. ว่าด้วยหุ้น ดาวน์โหลด
    1.1 ว่าด้วยหุ้น(ฉบับที่2) ดาวน์โหลด
    1.2 ว่าด้วยหุ้น(ฉบับที่3) ดาวน์โหลด
  2. ว่าด้วยการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ ดาวน์โหลด
  3. ว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ ดาวน์โหลด
  4. ว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ดาวน์โหลด
  5. ว่าด้วยการกู้ยืมเงินโดยวิธีการออกตั๋วสัญญาฯ ดาวน์โหลด
  6. ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ดาวน์โหลด
  7. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ดาวน์โหลด
  8. ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ดาวน์โหลด
  9. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ดาวน์โหลด
  10. ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด ดาวน์โหลด
    10.1 ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด ดาวน์โหลด
  11. ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ดาวน์โหลด
  12. ว่าด้วยทุนสงเคราะห์ศพ ดาวน์โหลด
  13. ว่าด้วยทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก ดาวน์โหลด
    13.1 ว่าด้วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
  14. ว่าด้วยทุนสวัสดิการสาธารณประโยชน์ ดาวน์โหลด
  15. ว่าด้วยทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ ดาวน์โหลด
  16. ว่าด้วยทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิก ดาวน์โหลด
  17. ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกไม่มีบุตรหรือ ดาวน์โหลด
  18. ว่าด้วยสมาชิก(ฉบับที่1-2) ดาวน์โหลด
    18.1 ว่าด้วยสมาชิก(ฉบับที่3) ดาวน์โหลด
    18.2 ว่าด้วยสมาชิก(ฉบับที่4) ดาวน์โหลด
  19. ว่าด้วยสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลด
  20. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตร ดาวน์โหลด
  21. ว่าด้วยการประกันชีวิตสมาชิก ดาวน์โหลด
  22. ว่าด้วยการประกันชีวิตครอบครัวสมาชิก ดาวน์โหลด
  23. ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก ดาวน์โหลด
  24. ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ ดาวน์โหลด
  25. ว่าด้วยค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยง(ฉบับที่1-4) ดาวน์โหลด
  26. ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ทำประโยชน์แก่สหกรณ์ ดาวน์โหลด
  27. ว่าด้วยการบริหารงานของคณะกรรมการ ดาวน์โหลด
  28. ว่าด้วยอนุกรรมการ ดาวน์โหลด
  29. ว่าด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการ ดาวน์โหลด
  30. ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ ดาวน์โหลด
  31. ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
  32. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง(ฉบับที่1-2) ดาวน์โหลด
    32.1 ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง(ฉบับที่3) ดาวน์โหลด
    32.2 ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง(ฉบับที่4) ดาวน์โหลด
    32.3 ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง(ฉบับที่5 พ.ศ.2556) ดาวน์โหลด
  33. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
  34. ว่าด้วยเงินการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ดาวน์โหลด
  35. ว่าด้วยค่าตรวจสุขภาพประจำปี ดาวน์โหลด
  36. ว่าด้วยการจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดทำการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ดาวน์โหลด
    36.1 ว่าด้วยการจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดทำการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง(ฉบับที่2 พ.ศ.2556) ดาวน์โหลด
  37. ว่าด้วยงานสารบรรณ ดาวน์โหลด
  38. ว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถของสหกรณ์ ดาวน์โหลด
  39. ว่าด้วยการพัสดุ ดาวน์โหลด
  40. ว่าด้วยค่าตอบแทนการประชุม ดาวน์โหลด
  41. ว่าด้วยสวัสดิการทุนการศึกษาสมาชิก ดาวน์โหลด
  42. ว่าด้วยการให้เช่าพื้นที่ของสหกรณ์ ดาวน์โหลด
  43. ว่าด้วยการเกษียณอายุก่อนกำหนดของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
  44. ว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ดาวน์โหลด
  45. ว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนน ดาวน์โหลด
  46. ว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดาวน์โหลด
  47. ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
  48. ว่าด้วยการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยด้านIT ดาวน์โหลด
  49. ว่าด้วยเกื้อกูลอาวุโส ดาวน์โหลด
  50. ว่าด้วยการฝากเงินสหกรณ์อื่น พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด