สวัสดิการเพื่อสมาชิก

สวัสดิการ รายละเอียด
 1. สวัสดิการเพื่อการศึกษาตนเอง

เป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปีและกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้

 • ปริญญาตรี   ทุนละ 2,500 บาท 
 • ปริญญาโท   ทุนละ 4,000 บาท
 • ปริญญาเอก ทุนละ 5,000 บาท
 1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

วันละ 300 บาท รวมกันแล้วไม่เกินปีละ 1,800 บาท
ยื่นเอกสารหลักฐานภายใน 120 วัน นับตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาล
ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการได้ตลอดทั้งปี

 1. สวัสดิการสำหรับสมาชิกไม่มีบุตรหรือโสด

สมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี

 • สมาชิกที่เป็นโสด ได้รับเงินจำนวน 2,000 บาท
 • คู่สมรสที่เป็นสมาชิกทั้งสามีและภรรยา จะได้รับเงิน จำนวน 3,000 บาท
 • คู่สมรสเป็นสมาชิกเพียงฝ่ายเดียว จะได้รับเงินจำนวน 2,000 บาท
 • กรณีคู่สมรสที่เป็นสมาชิกที่มีการสมรสใหม่ ไม่มีบุตร แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยมีบุตรและใช้สิทธิ์หรือเคยใช้สิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตร จะไม่ได้รับทุนสวัสดิการนี้
 • ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการได้ตลอดทั้งปี และได้รับเพียงครั้งเดียว
 1. สวัสดิการบำนาญสมาชิก
 1. ต้องเป็นสมาชิกที่พ้นจากราชการโดยเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 25 ปี ณ วันที่พ้นจากหน้าที่ราชการ ได้รับคนละ 1,000 บาท และได้รับเพียงครั้งเดียว
 2. การจ่ายสวัสดิการบำนาญสมาชิก จะจ่ายภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี โดยสหกรณ์จะจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก
 1. สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี มีอายุการเป็นสมาชิกและมีเงินค่าหุ้นตามเกณฑ์ ดังนี้
 • เป็นสมาชิก 10 – 19 ปี และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ได้รับ 800 บาท
 • เป็นสมาชิก 20 – 29 ปี และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาท ได้รับ 1,200 บาท
 • เป็นสมาชิก 30 ปี ขึ้นไป และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ได้รับ 1,600 บาท
 • สมาชิกผู้ได้รับเงินสวัสดิการบำนาญในปีใด ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสในปีนั้น
 • การจ่ายเงินทุนสวัสดิการในหนึ่งปีให้จ่ายเพียงครั้งเดียวภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี โดยสหกรณ์จะจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก