สวัสดิการเพื่อสมาชิกและครอบครัว

รายการ หลักเกณฑ์การจ่าย
 1. สวัสดิการสงเคราะห์การจัดการศพ
 1. สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี ได้รับ 1,500 บาท
 2. สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกเกิน 1 ปี ได้รับปีละ 1,500 บาทสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 3. การนับอายุการเป็นสมาชิก ถ้าเกิน 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี
 4. คู่สมรสและบุตรของสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม  ให้มีสิทธิได้รับเงินทุนสงเคราะห์ กึ่งหนึ่งของสมาชิก สำหรับบิดา – มารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม ให้มีสิทธิ์ได้รับหนึ่งในสี่ของสมาชิก
 5. บุตรของสมาชิกที่จะได้รับเงินทุนสงเคราะห์ ต้องเป็นบุตรของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย รวมถึงบุตรบุญธรรม
 6. ยื่นเอกสารหลักฐาน ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม
 1. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 1. เป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. บุตรต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และมีสถานภาพเป็นโสด
 3. ระดับชั้น หรือชั้นเทียบเท่าที่ได้รับทุน(ให้ทุกคน ทุกปี)
ระดับชั้น ทุนที่ได้รับ
ระดับอนุบาล 300 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 400 บาท
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 500 บาท
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปวช.1-3) 700 บาท
ระดับปริญญาตรี ปี 1 - 6 1,000 บาท
ระดับ ปวส.1 - 2 1,000 บาท
ระดับปริญญาโท 2,500 บาท
ระดับปริญญาเอก 3,000 บาท
หมายเหตุ ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก บุตรของสมาชิกต้องศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตร และให้ได้รับเพียงครั้งเดียว