สวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์และสังคม

รายการ หลักเกณฑ์การจ่าย
 1. ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย
สมาชิกผู้ประสบภัยต่าง ๆ ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว กำหนดให้จ่ายเป็นเงินไม่เกิน 30% ของค่าเสียหายที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของตัวสมาชิก ไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท ต่อราย โดยกำหนดให้
"ที่อยู่อาศัย" หมายถึง ที่ที่สมาชิกอาศัยอยู่จริงและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น และให้หมายรวมถึงอาคารประกอบอื่น ๆ ได้แก่ โรงเก็บรถ โรงครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเก็บของ ยุ้งฉาง รั้วบ้าน ที่ปลูกอยู่ในบริเวณบ้านหลังดังกล่าวนั้น
"ทรัพย์สิน" หมายถึง ยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ให้พิจารณาตามจำนวนค่าความเสียหาย ดังนี้

 1. เสียหาย 1,000 บาท – 50,000 บาท ให้ 1,000 บาท
 2. เสียหาย 50,001 บาท – 100,000 บาท ให้ 1,500 บาท
 3. เสียหาย 100,001 บาท – 150,000 บาท ให้ 2,000 บาท
 4. เสียหายเกิน 150,001 บาท ขึ้นไป ให้ 2,500 บาท
 5. ให้ยื่นเอกสาร หลักฐานการขอรับเงินภายใน 90 วัน นับแต่วันประสบภัย

 1. สวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมวันครู
8 อำเภอ , อปท.+ เอกชน , การอาชีวศึกษา รวม 10 หน่วย ๆ ละ 20,000 บาท
 1. สวัสดิการสนับสนุนหน่วยงานสังกัดสมาชิก
 1. สพป.แพร่ เขต 1 , สพป.แพร่ เขต 2 , สพม.เขต 37 จำนวน 3 หน่วย หน่วยละ 10,000 บาท , การอาชีวศึกษา 10,000 บาท , กศน. 5,000 บาท ,อปท. 10,000 บาท , กลุ่มโรงเรียนเอกชนรวม 2 เขต 10,000 บาท (รวมเป็นเงิน 65,000 บาท)
 2. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 มี 8 กลุ่มเครือข่าย จัดสรรให้กลุ่มเครือข่ายละ 10,000 บาท ยกเว้นกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ จัดสรรให้ 5,000 บาท กลุ่มเครือข่ายฯ ได้แก่
  1. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร อ.เมืองแพร่
  2. กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง อ.เมืองแพร่
  3. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล อ.เมืองแพร่
  4. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร อ.ร้องกวาง
  5. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย อ.ร้องกวาง
  6. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่
  7. กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง
  8. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อ.สอง
 3. กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 มี 16 กลุ่มโรงเรียน จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนละ 5,000 บาท  กลุ่มโรงเรียน ได้แก่
  • กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา
  • กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
  • กลุ่มโรงเรียนน้ำชำ – หัวฝาย
  • กลุ่มโรงเรียนสูงเม่น
  • กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง
  • กลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ
  • กลุ่มโรงเรียนผาเวียง
  • กลุ่มโรงเรียนปิ่นทอง
  • กลุ่มโรงเรียนฝั่งนที
  • กลุ่มโรงเรียนวังชิ้น
  • กลุ่มโรงเรียนแม่พุง
  • กลุ่มโรงเรียนเวียงด้งนคร
  • กลุ่มโรงเรียนนาพูน
  • กลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา
  • กลุ่มโรงเรียนเด่นชัยพัฒนา
  • กลุ่มโรงเรียนประตูล้านนา
 4. สังกัด สพม.เขต 37 มี 2 สหวิทยาเขต คือ สหวิทยาเขตเวียงโกศัย และสหวิทยาเขตพลนคร จัดสรรให้สหวิทยาเขตละ 10,000 บาท (รวมเป็นเงิน 20,000 บาท)
 5. ให้หน่วยงานสังกัดสมาชิกที่ขอเบิกเงิน เสนอผลการดำเนินงานต่อสหกรณ์ หากไม่เสนอผลการดำเนินงาน จะไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินสวัสดิการนี้ในคราวต่อไป
 1. สวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาสมาชิก
ตามจำนวนสมาชิกในแต่ละโรงเรียน / หน่วยงาน (รายหัวละ 25 บาท) สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่ำสุด 500 บาท ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนได้ตลอดทั้งปี ๆ ละ 1 ครั้ง
 1. สวัสดิการสนับสนุนองค์กร หน่วยงานของสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อดำเนินกิจกรรมและเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
 1. ให้สมาคมครูแพร่ จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเป็นครั้ง ๆ ไป ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี
 2. สำหรับสมาคมระดับอำเภอ ให้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน รวมกันแล้วไม่เกินอำเภอละ 5,000 บาทต่อปี
 3. ให้สมาคม / หน่วยงานที่ขอเบิกเงิน เสนอผลการดำเนินงานต่อสหกรณ์ หากไม่เสนอผลการดำเนินงาน จะไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินสวัสดิการนี้ ในคราวต่อไป
 4. ให้สมาคม / หน่วยงาน เสนอยื่นเรื่องผ่านถึงประธานกรรมการก่อนการประชุมประจำเดือนไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามความเดือดร้อนเร่งด่วน แล้วแต่กรณี
 1. สนับสนุนชมรมข้าราชการบำนาญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ระดับอำเภอ
จ่ายตามจำนวนสมาชิกข้าราชการบำนาญแต่ละอำเภอ ชมรมข้าราชการบำนาญมัธยม (รายหัวละ 25 บาท) ต่ำสุดให้ได้ชมรมละ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนได้ตลอดทั้งปี ๆ ละ 1 ครั้ง โดยต้องแนบระเบียบ ,รายชื่อคณะกรรมการ , รายชื่อสมาชิก และบันทึกการประชุมของชมรม พร้อมประทับตราของชมรม (ถ้ามี)
 1. สวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมทั่วไปหรือการบริจาคเพื่อการกุศลทั่วไป
ให้ได้รับตั้งแต่ 500 บาท – 2,000 บาท (สถานศึกษาหรือหน่วยงานสมาชิก ให้ขอได้ปีละ 1 ครั้ง)
  กรณีอื่น ๆ
 • ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการ อนุมัติได้ไม่เกิน 1,000 บาท
 • ให้ผู้จัดการเสนอประธานกรรมการ อนุมัติได้ไม่เกิน 2,000 บาท
 • หากเกินกว่า 2,000 บาท ให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ