สส.อค.พร. เปิดรับสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี เป็นกรณีพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สส.อค.พร. เปิดรับสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี เป็นกรณีพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8 , 9 , 10 , 11 และ  50  แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพิ่มเติม    ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2560   มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี  เป็นกรณีพิเศษ   โดยมีเงื่อนไขการรับสมัคร  ดังนี้                   1.  คุณสมบัติสมาชิก                        1.1 เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด                            1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ                        1.3  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ณ  วันสมัคร                    2.  การสมัครสมาชิก                        2.1 ขอรับใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด  (ที่ www.ptscoop.com)                        2.2 ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ  พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่สมาคมฌาปนกิจ                                สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด                        2.3 กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2560  ถึงวันที่   31  กรกฎาคม  2560                             เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)                        2.4 ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกสมบูรณ์และมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ศพ  ดังนี้                                  - ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  ช่วงที่  1  วันที่ 1 – 30  มิถุนายน 2560  จะได้รับสิทธิ์                              เป็นสมาชิกสมบูรณ์และมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ศพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป                                  - ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  ช่วงที่  2  วันที่ 1 – 30  กรกฎาคม  2560  จะได้รับสิทธิ์                              เป็นสมาชิกสมบูรณ์และมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ศพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป                        2.5 ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท ค่าบำรุง 50 บาท และเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้ารายปี  จำนวน  1,200  บาท                        2.6 ผู้สมัครเป็นสมาชิกที่มีอายุเกิน 35 ปีบริบูรณ์ ต้องบริจาคเงินเข้าสมาคมฯ ในอัตราอายุจริง(ปี) คูณด้วย 100 บาท  เช่น  มีอายุ 50 ปี ต้องบริจาคเงินเข้าสมาคมฯ จำนวน 5,000 บาท                        2.7 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาในข้อ  2.4   เมื่อได้ชำระ                              เงินค่าสมัคร  เงินค่าบำรุงรายปี  เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า และเงินบริจาคแก่สมาคม                    ครบถ้วนแล้ว           3.  หลักฐานการสมัครสมาชิก                        3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ                        3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน                        3.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)                        3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ                              ทุกคน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา                        3.5 สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ศพทุกคน                                พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา                        3.6 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)                    4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน                        4.1 รับสมัครสมาชิก รับเงินค่าสมัคร ค่าบำรุง  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และเงินบริจาค                        4.2 ตรวจสอบหลักฐาน และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร                        4.3 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ นำเสนอรายชื่อผู้สมัครเข้าที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ                              พิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิก                    5.  ติดต่อสอบถามรายละเอียด                        สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000  โทรศัพท์  081-9987557 , 081-7837788 ,  054-511777 ต่อ 102