เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสมาชิกระยะสั้น 6 เดือน และ 9 เดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสมาชิกระยะสั้น 6 เดือน และ 9 เดือน มีเงื่อนไขการฝากและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

 1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษระยะสั้น 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.50 ต่อปี
 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษระยะสั้น 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.00 ต่อปี
 3. เริ่มเปิดบัญชีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
 4. สมาชิกต้องเปิดบัญชีใหม่ครั้งแรกด้วยเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท
 5. สมาชิกต้องฝากให้ครบ 6 เดือน และ  9 เดือน
 6. สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยทุกเดือน
 7. กรณี สมาชิกฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากสมาชิกได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปก่อนวันครบกำหนดแล้ว สหกรณ์ฯ จะหักออกจากเงินต้นที่จะจ่ายให้สมาชิก
 8. กรณี สมาชิกฝากตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป และถอนเงินก่อนครบกำหนด หากดอกเบี้ยที่สมาชิกได้รับไปแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่สหกรณ์ฯ จ่ายให้สำหรับการถอนก่อนกำหนด เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ จะหักออกจากเงินต้นที่จะจ่ายให้สมาชิก
 9. การถอนเงินก่อนครบกำหนด สมาชิกต้องถอนทั้งจำนวน และได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข ข้อ 7 และ 8
 10. เมื่อครบกำหนด 6 เดือน หรือ 9 เดือน ต้องปิดบัญชี หากสมาชิกไม่มาดำเนินการ สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชีอัตโนมัติ และนำเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนของสมาชิก
 11. ขอสงวดสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า