เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือนมั่งคั่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ชื่อ โครงการออมทรัพย์สะสมรายเดือนมั่งคั่ง โดยมีเงื่อนไขการฝากและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

  1. กำหนดยอดเงินฝากอัตราดอกเบี้ย 4.25%-4.55% ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี
  2. เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 57 เป็นต้นไป
  3. สมาชิกต้องเปิดบัญชีใหม่ครั้งแรกด้วยเงินสด ขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
  4. สมาชิกต้องฝากเป็นประจำติดต่อกันทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
  5. สมาชิกต้องฝากให้ครบ 24 เดือน
  6. สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอน
  7. เมื่อฝากรายเดือนประเภทนี้ต้องไม่มีการยกเลิกใบเสร็จประจำเดือน ถ้ายกเลิกจะหักจากบัญชีคู่โอน หากหักไม่ได้จะดำเนินการปิดบัญชีอัตโนมัติ และนำฝากเข้าบัญชีคู่โอน
  8. เมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไข ต้องปิดบัญชี หากสมาชิกไม่มาดำเนินการ สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชีอัตโนมัติ
  9. สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดตามเงื่อนไข
  10. กรณีสมาชิกถอนเงินฝากก่อนกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ และเสียภาษี 15%