เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สหกรณ์ฯ จึงเปิดรับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขการรับสมัคร 
ตามประกาศแนบ