แผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์

กลยุทธ์การพัฒนา (ปี 2556 – 2558) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
    แผนงานที่ 1 การจัดหาเงินทุน
    แผนงานที่ 2 ธุรกิจสหกรณ์
    แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
    แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
    แผนงานที่ 2 พัฒนาทีมงาน
    แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
    แผนงานที่ 4 พัฒนาอาคารและสถานที่

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในกิจการของสหกรณ์ และเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
    แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก
    แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบการสื่อสารระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก
    แผนงานที่ 3 การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินแก่สมาชิก การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
    แผนงานที่ 1 แผนเสริมสร้างการบริหารการเงินให้กับสมาชิก
    แผนงานที่ 2 พัฒนาและจัดให้มีกองทุนสวัสดิการ  และสวัสดิการที่หลากหลาย

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสร้างสรรค์สังคม
    แผนงานที่ 1 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม