บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ขั้นตอนการใช้งานบัตร ATM ธนาคารธนชาต 71 ครั้ง
ใบสมัครบัตร ATM ธนาคารธนชาต 169 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งชำระ-ยอดชำระ-งวดชำระหนี้รายเดือน 188 ครั้ง
แบบคำร้องขอโอนย้ายสหกรณ์ 453 ครั้ง
ใบรายการแจ้งยอดชำระหนี้ของหน่วยงานต้นสังกัด 572 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 879 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงประเภทการชำระหนี้ 686 ครั้ง
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 722 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการโอนย้ายสังกัด 728 ครั้ง
ใบบันทึกข้อตกลงในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 594 ครั้ง
ใบคำร้องต่าง ๆ 2,284 ครั้ง
ใบคำร้องขอเพิ่ม-ลด เงินฝากรายเดือน 983 ครั้ง
ใบขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 951 ครั้ง
หนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้ 1,090 ครั้ง
อื่นๆ
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
แบบสำรวจรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ 2560 140 ครั้ง
แบบสำรวจรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ 2559 307 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "แนวทางในการหักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อส่งชำระให้แก่สหกรณ์ฯ" 58 306 ครั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูแพร่
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ใบสมัครและประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูแพร่ 842 ครั้ง
คำขอกู้
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
คำขอกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก 895 ครั้ง
คำขอกู้ฉุกเฉินปันผล 517 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว 712 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการศึกษาตนเองและบุคคลในครอบครัว 800 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเอนกประสงค์ 1,523 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการสร้างขวัญกำลังใจสมาชิก 1,043 ครั้ง
คำขอกู้พิเศษไม่เกินค่าหุ้น 1,063 ครั้ง
คำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,259 ครั้ง
คำขอกู้พิเศษ 1,259 ครั้ง
คำขอกู้สามัญรายเดือน 2,591 ครั้ง
สวัสดิการ
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
หนังสือมอบอำนาจ 383 ครั้ง
แบบขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศพ 810 ครั้ง
แบบขอรับทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 916 ครั้ง
แบบขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด 893 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการค้ำประกันและจำนองตามกฎหมายใหม่ 617 ครั้ง
แผ่นประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนสะสมสวัสดิการสมาชิก และ สสอค. สส.ชสอ. 732 ครั้ง
ใบสมัครสมาชิก
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 1,312 ครั้ง
ใบสมัครสมาชิกสามัญ(กรณีโอนย้ายสหกรณ์) 777 ครั้ง
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 1,166 ครั้ง