บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ดาวน์โหลด

เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
คู่มือสมาชิก ประจำปี 2560 125 ครั้ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสหกรณ์ฯ (CSR) 172 ครั้ง
คู่มือจรรยาบรรณ สหกรณ์ฯ ฉบับปี 2560 136 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการค้ำประกันและจำนองตามกฎหมายใหม่ 648 ครั้ง
แผ่นประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนสะสมสวัสดิการสมาชิก และ สสอค. สส.ชสอ. 754 ครั้ง
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ขั้นตอนการใช้งานบัตร ATM ธนาคารธนชาต 100 ครั้ง
ใบสมัครบัตร ATM ธนาคารธนชาต 264 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งชำระ-ยอดชำระ-งวดชำระหนี้รายเดือน 212 ครั้ง
แบบคำร้องขอโอนย้ายสหกรณ์ 524 ครั้ง
ใบรายการแจ้งยอดชำระหนี้ของหน่วยงานต้นสังกัด 601 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 968 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงประเภทการชำระหนี้ 723 ครั้ง
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 758 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการโอนย้ายสังกัด 750 ครั้ง
ใบบันทึกข้อตกลงในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 613 ครั้ง
ใบคำร้องต่าง ๆ 2,405 ครั้ง
ใบคำร้องขอเพิ่ม-ลด เงินฝากรายเดือน 1,021 ครั้ง
ใบขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 975 ครั้ง
หนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้ 1,133 ครั้ง
อื่นๆ
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
แบบสำรวจรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ 2560 170 ครั้ง
แบบสำรวจรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ 2559 336 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "แนวทางในการหักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อส่งชำระให้แก่สหกรณ์ฯ" 58 318 ครั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูแพร่
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ใบสมัครและประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูแพร่ 883 ครั้ง
คำขอกู้
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
คำขอกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก 993 ครั้ง
คำขอกู้ฉุกเฉินปันผล 597 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว 724 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการศึกษาตนเองและบุคคลในครอบครัว 817 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเอนกประสงค์ 1,569 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการสร้างขวัญกำลังใจสมาชิก 1,074 ครั้ง
คำขอกู้พิเศษไม่เกินค่าหุ้น 1,113 ครั้ง
คำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,342 ครั้ง
คำขอกู้พิเศษ 1,347 ครั้ง
คำขอกู้สามัญรายเดือน 2,690 ครั้ง
สวัสดิการ
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
หนังสือมอบอำนาจ 444 ครั้ง
แบบขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศพ 836 ครั้ง
แบบขอรับทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 965 ครั้ง
แบบขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด 935 ครั้ง
ใบสมัครสมาชิก
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 1,375 ครั้ง
ใบสมัครสมาชิกสามัญ(กรณีโอนย้ายสหกรณ์) 797 ครั้ง
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 1,251 ครั้ง