บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ดาวน์โหลด

เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
เอกสารการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด 66 ครั้ง
คู่มือสมาชิก ประจำปี 2560 303 ครั้ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสหกรณ์ฯ (CSR) 281 ครั้ง
คู่มือจรรยาบรรณ สหกรณ์ฯ ฉบับปี 2560 157 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการค้ำประกันและจำนองตามกฎหมายใหม่ 681 ครั้ง
แผ่นประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนสะสมสวัสดิการสมาชิก และ สสอค. สส.ชสอ. 787 ครั้ง
อื่นๆ
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ทุนการศึกษาบุตร 2560 141 ครั้ง
แบบสำรวจรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ 2560 213 ครั้ง
แบบสำรวจรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ 2559 365 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "แนวทางในการหักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อส่งชำระให้แก่สหกรณ์ฯ" 58 339 ครั้ง
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ขั้นตอนการใช้งานบัตร ATM ธนาคารธนชาต 154 ครั้ง
ใบสมัครบัตร ATM ธนาคารธนชาต 374 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งชำระ-ยอดชำระ-งวดชำระหนี้รายเดือน 254 ครั้ง
แบบคำร้องขอโอนย้ายสหกรณ์ 611 ครั้ง
ใบรายการแจ้งยอดชำระหนี้ของหน่วยงานต้นสังกัด 638 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 1,062 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงประเภทการชำระหนี้ 762 ครั้ง
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 785 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการโอนย้ายสังกัด 783 ครั้ง
ใบบันทึกข้อตกลงในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 640 ครั้ง
ใบคำร้องต่าง ๆ 2,560 ครั้ง
ใบคำร้องขอเพิ่ม-ลด เงินฝากรายเดือน 1,053 ครั้ง
ใบขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 1,008 ครั้ง
หนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้ 1,194 ครั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูแพร่
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ใบสมัครและประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูแพร่ 916 ครั้ง
คำขอกู้
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
คำขอกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก 1,088 ครั้ง
คำขอกู้ฉุกเฉินปันผล 679 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว 744 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการศึกษาตนเองและบุคคลในครอบครัว 840 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเอนกประสงค์ 1,616 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการสร้างขวัญกำลังใจสมาชิก 1,109 ครั้ง
คำขอกู้พิเศษไม่เกินค่าหุ้น 1,181 ครั้ง
คำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,454 ครั้ง
คำขอกู้พิเศษ 1,438 ครั้ง
คำขอกู้สามัญรายเดือน 2,811 ครั้ง
สวัสดิการ
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
หนังสือมอบอำนาจ 538 ครั้ง
แบบขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศพ 860 ครั้ง
แบบขอรับทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 1,001 ครั้ง
แบบขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด 983 ครั้ง
ใบสมัครสมาชิก
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 1,452 ครั้ง
ใบสมัครสมาชิกสามัญ(กรณีโอนย้ายสหกรณ์) 823 ครั้ง
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 1,331 ครั้ง