ดาวน์โหลด

เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
เอกสารการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด 108 ครั้ง
คู่มือสมาชิก ประจำปี 2560 470 ครั้ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสหกรณ์ฯ (CSR) 357 ครั้ง
คู่มือจรรยาบรรณ สหกรณ์ฯ ฉบับปี 2560 169 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการค้ำประกันและจำนองตามกฎหมายใหม่ 704 ครั้ง
แผ่นประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนสะสมสวัสดิการสมาชิก และ สสอค. สส.ชสอ. 806 ครั้ง
อื่นๆ
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ทุนการศึกษาบุตร 2560 232 ครั้ง
แบบสำรวจรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ 2560 264 ครั้ง
แบบสำรวจรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ 2559 381 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "แนวทางในการหักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อส่งชำระให้แก่สหกรณ์ฯ" 58 353 ครั้ง
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ขั้นตอนการใช้งานบัตร ATM ธนาคารธนชาต 194 ครั้ง
ใบสมัครบัตร ATM ธนาคารธนชาต 457 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งชำระ-ยอดชำระ-งวดชำระหนี้รายเดือน 292 ครั้ง
แบบคำร้องขอโอนย้ายสหกรณ์ 670 ครั้ง
ใบรายการแจ้งยอดชำระหนี้ของหน่วยงานต้นสังกัด 671 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 1,153 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงประเภทการชำระหนี้ 777 ครั้ง
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 801 ครั้ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการโอนย้ายสังกัด 794 ครั้ง
ใบบันทึกข้อตกลงในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 654 ครั้ง
ใบคำร้องต่าง ๆ 2,648 ครั้ง
ใบคำร้องขอเพิ่ม-ลด เงินฝากรายเดือน 1,083 ครั้ง
ใบขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 1,026 ครั้ง
หนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้ 1,226 ครั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูแพร่
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ใบสมัครและประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูแพร่ 950 ครั้ง
คำขอกู้
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
คำขอกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก 1,168 ครั้ง
คำขอกู้ฉุกเฉินปันผล 741 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว 757 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการศึกษาตนเองและบุคคลในครอบครัว 853 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเอนกประสงค์ 1,643 ครั้ง
คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการสร้างขวัญกำลังใจสมาชิก 1,133 ครั้ง
คำขอกู้พิเศษไม่เกินค่าหุ้น 1,218 ครั้ง
คำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,539 ครั้ง
คำขอกู้พิเศษ 1,519 ครั้ง
คำขอกู้สามัญรายเดือน 2,918 ครั้ง
สวัสดิการ
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
หนังสือมอบอำนาจ 614 ครั้ง
แบบขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศพ 874 ครั้ง
แบบขอรับทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 1,016 ครั้ง
แบบขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด 994 ครั้ง
ใบสมัครสมาชิก
เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 1,523 ครั้ง
ใบสมัครสมาชิกสามัญ(กรณีโอนย้ายสหกรณ์) 838 ครั้ง
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 1,408 ครั้ง