ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสหกรณ์ฯ (CSR)

คำอธิบาย: 

เอกสารความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (CSR)

Tags: