ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการค้ำประกันและจำนองตามกฎหมายใหม่

คำอธิบาย: 

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการค้ำประกันและจำนองตามกฎหมายใหม่"