คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว