หนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้

ไฟล์แนบ: 
คำอธิบาย: 

หนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้รายเดือน สำหรับขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระหนี้ของสัญญาเงินกู้
*หมายเหตุ
- เป็นหนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้ที่สอดคล้อง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 20 ปี 2557 ประกาศใช้วันที่ 12 ก.พ. 58 กฎหมายผู้ค้ำประกันใหม่
- สมาชิกต้องให้ผู้ค้ำประกันเงินกู้ทุกคนลงชื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ต่อเจ้าหน้าที่ และลงชื่อรับรองในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนละ 1 สำเนา
- ก่อนส่งควรให้เจ้าหน้าที่คำนวนยอดชำระก่อนทุกครั้ง