หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการโอนย้ายสังกัด

คำอธิบาย: 

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการโอนย้ายสังกัด ใช้ในกรณีสมาชิกย้ายโรงเรียน ย้ายสถานที่ทำงาน ซึ่งจะมีผลในการส่งใบเสร็จประจำเดือนของสหกรณ์ฯ และการจัดหน่วยสรรหา