หนังสือขอเปลี่ยนแปลงประเภทการชำระหนี้

คำอธิบาย: 

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงประเภทการชำระหนี้ สำหรับขอเปลี่ยนแปลงประเภทการชำระหนี้ เช่น คงต้น, คงยอด ของสัญญาเงินกู้
*หมายเหตุ
- เป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงประเภทการชำระหนี้ ที่สอดคล้อง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 20 ปี 2557 ประกาศใช้วันที่ 12 ก.พ. 58 กฎหมายผู้ค้ำประกันใหม่
- สมาชิกต้องให้ผู้ค้ำประกันเงินกู้ทุกคนลงชื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงประเภทการชำระ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ต่อเจ้าหน้าที่ และลงชื่อรับรองในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนละ 1 สำเนา
- ก่อนส่งควรให้เจ้าหน้าที่คำนวนยอดชำระก่อนทุกครั้ง