เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "แนวทางในการหักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อส่งชำระให้แก่สหกรณ์ฯ" 58

คำอธิบาย: 

รวมเอกสารการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางในการหักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อส่งชำระให้แก่สหกรณ์ฯ"วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558ณ ห้องพระลอ อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด