แบบสำรวจรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ 2560

คำอธิบาย: 

แบบสำรวจรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างที่เกษียณปีงบประมาณ2560
สำหรับหน่วยงานต้นสังกัดสมาชิก กรอกเพื่อนำส่งข้อมูลให้กับสหกรณ์ฯ