แผ่นประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนสะสมสวัสดิการสมาชิก และ สสอค. สส.ชสอ.

คำอธิบาย: 

แผ่นประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด  ในเรื่อง ทำไม? สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ต้องทำทุนสะสมสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม และ การนำเงินชำระ สสอค. และ สส.ชสอ.