ใบขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

คำอธิบาย: 

ใบขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สำหรับขอเปลี่ยนแปลงยอดส่งชำระทุนเรือนหุ้นรายเดือนของสมาชิก ในอัตราต่ำสุด 5% ของเงินได้รายเดือน ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

  1. ระเบียบว่าด้วยหุ้น
  2. ระเบียบว่าด้วยหุ้น (ฉบับที่2)
  3. ระเบียบว่าด้วยหุ้น (ฉบับที่3)

*หมายเหตุ ก่อนส่งควรให้เจ้าหน้าที่คำนวนยอดส่งค่าหุ้นก่อนทุกครั้ง