ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสามัญนครพนม