ร่วมสัมมนาโครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สถาบันเกษตรกร ปี 59