คณะกรรมการกลางการสรรหา

รูปภาพ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
นายประทีป แสนแก้วทอง ประธาน กกส. 081-9519078
นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล ประสานงาน อ.สอง อ.ร้องกวาง 084-3783484
นายมานัส มิ่งขวัญ ประสานงาน อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย 086-0087893
นายชูรัตน์ บุญสูง ประสานงาน อ.วังชิ้น