คณะกรรมการ ชุดที่ 57

รูปภาพ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
นายสุทัศน์ กองป่า ประธานกรรมการดำเนินการ 080-1310641
นายจรัญ ตันมา รองประธานกรรมการ 089-4307716
นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ รองประธานกรรมการ 083-3207865
นายกริต แสงสร้อย รองประธานกรรมการ 089-5030287
นายสาคร สวัยษร รองประธานกรรมการ 089-9982836
นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธุ์ กรรมการและเหรัญญิก 081-9523563
นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ กรรมการและเลขานุการ 084-8070082
นายระมัย ฟุ่มเฟือย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 081-1795237
นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ กรรมการ 081-9510503
นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ กรรมการ 087-1737038
นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล กรรมการ 081-7244407
นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี กรรมการ 089-7586421
นายสรุพล นันทะพงษ์ กรรมการ 084-0462378
นายชัยแก้ว สวิง กรรมการ 089-5606663
นายสุรเชษฐ์ ศิริข่วง กรรมการ 087-1934087