ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2497 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2504 เดิมชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สินใช้” เปิดดำเนินกิจการ โดยใช้ห้องทำงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่           เป็นสำนักงาน เมื่อแรกตั้งมีสมาชิกจำนวน 766 คน มี ทุนเรือนหุ้น 13,630 บาท และจดทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2512 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2520 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้อนุมัติให้จัดสร้างสำนักงานของตนเองขึ้นในที่ดิน  ซึ่งสหกรณ์   ได้จัดซื้อไว้ในปี  2519  เลขที่  13  ถนนไชยบูรณ์  ซอย2           ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่  เป็นแบบอาคารสองชั้น เปิดทำการเมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2520  จนถึง  พ.ศ.2540 ต่อมาได้สร้างอาคารใหม่  ซึ่งอยู่บริเวณถนนภูเก็ต  และได้ย้ายมาเมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2540

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2552 ได้เริ่มเปิดดำเนินการสำนักงาน  แห่งปัจจุบัน  บนเนื้อที่  5  ไร่  ปัจจุบันดำเนินการมาเป็นระยะเวลา  55  ปี