วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เป็นสหกรณ์ชั้นนำที่มั่นคง สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สมาชิกและสร้างสรรค์สังคม"

 

พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการสหกรณ์ของสมาชิก ตามอุดมการณ์หลักการ และกระบวนการสหกรณ์
4. จัดสวัสดิการที่เหมาะสมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
5. สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสร้างสรรค์สังคม