บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เป็นสหกรณ์ชั้นนำที่มั่นคง สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สมาชิกและสร้างสรรค์สังคม"

 

พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็ง มั่นคงในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้กับสหกรณ์
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูง
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านการเงินแก่สมาชิก การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสร้างสรรค์สังคม