ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  จากเดิมร้อยละ  5.50  บาทต่อปี  เป็นร้อยละ  

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและที่จอดรถยนต์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและที่จอดรถยนต์  วงเงินงบประมาณ  900,000.00  บ

Pages

Subscribe to สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด RSS